Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud door VTSM

Het begrip meerjarenonderhoudsplanning (MOP) bestaat al ruim honderd jaar in Nederland. Het draagt bij aan een effectieve strategie om onderhoud aan het vastgoedbezit te plannen en de financiële consequenties in beeld te brengen. Bij Planmatig onderhoud gaan we bij VTSM verder dan het uitvoeren van uw plannen, we adviseren en ondersteunen u van A tot Z om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers, of lees verder voor meer informatie over Planmatig onderhoud door VTSM.

Wat is Planmatig onderhoud?

Zoals de term al aangeeft staat Planmatig onderhoud voor het onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van een plan of planning. Vaak wordt onderhoud aan panden uitgevoerd op het moment dat de situatie hierom vraagt. In plaats van in te grijpen wanneer er sprake is van acuut of achterstallig onderhoud kan met Planmatig onderhoud een achterstand op onderhoudswerken worden voorkomen.

Het Planmatig onderhoud wordt bepaald op basis van de MOP. In deze planning wordt onderhoud dat in de komende pakweg tien uitgevoerd moet worden in kaart gebracht. Deze termijn kan zelfs oplopen tot vijftig jaar afhankelijk van de situatie. Hoewel deze werkzaamheden op zich nodig zijn valt Planmatig onderhoud voor een deel onder de preventieve maatregelen. Door onderhoud uit te voeren op een specifiek moment is het mogelijk om schade elders te voorkomen.

Bent u op zoek naar een vakkundige aannemer waar u op kunt bouwen? Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

De voordelen van Planmatig onderhoud

  • Achterstallig onderhoud voorkomen: Bij het bepalen van het moment om onderhoud uit te voeren zal er altijd een kosten / baten analyse plaatsvinden. U kunt een beroep doen op onze adviseur Planmatig onderhoud om deze berekeningen te maken inclusief een risico analyse. Zo kan het beschikbare budget optimaal worden ingezet met behoud van een optimale kwaliteit vastgoed.
  • Meer eenvoudige werkzaamheden: Wanneer slijtage aan gebouwen wordt aangepakt op een moment dat er nog geen sprake is van achterstallig onderhoud, dan zullen de werkzaamheden doorgaans eenvoudiger van aard zijn. Dit betekent dat het onderhoud vaak sneller uitgevoerd kan worden met minder overlast voor de bewoners of gebruikers.
  • Minder kosten voor onderhoud: Bij schadeherstel is er geen sprake van een meerjarenplanning, sommige zaken zijn nou eenmaal niet te voorspellen. Als er een bestelbusje op de gevel inrijdt dan moet er direct gehandeld worden. Meer tijd vertaalt zich bijna altijd in lagere kosten. Als de MOP het toelaat om over een langere periode werkzaamheden in te plannen, dan doen we dit op een moment dat het ook financieel het meest voordelig is. Bij ad hoc werkzaamheden liggen de kosten doorgaans aanzienlijk hoger.
  • Altijd op een gelegen moment: Onderhoudswerkzaamheden aan een pand waar gewerkt of gewoond wordt komen nooit gelegen. Hoewel onze werknemers specifiek getraind worden om rekening te houden met de omwonenden en omgeving is enige vorm van overlast nooit te voorkomen. Door vooraf te plannen is het wel mogelijk om de aanwezige personen zoveel mogelijk te ontzien, dit wordt absoluut gewaardeerd door zowel eigenaren als huurders.
  •  

De werkwijze van VTSM bij Planmatig onderhoud

1. Offerte aanvragen

Als totaalleverancier in vastgoed onderhoud kunnen we zeer snel inspelen op de behoefte. Dit betekent dat we binnen 24 kunnen reageren op uw vraag. Bij Planmatig onderhoud zal de tijdsdruk doorgaans minder zijn, dit betekent uiteraard niet dat we minder snel handelen. Het is namelijk wel degelijk van belang om vaart te zetten achter de berekeningen omdat er bij deze vorm van onderhoud vaak meerdere opties mogelijk zijn om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te plannen. Neem contact met ons op en plan een afspraak in. Dan zullen we zo snel mogelijk met u bepalen wat de mogelijkheden zijn.

2. Duidelijk plan van aanpak, planning en uitvoering

Het spreekt voor zich dat bij Planmatig onderhoud de planning van de werkzaamheden een belangrijke rol vervult. Dit neemt niet weg dat de uitvoering ook ooit zal komen. Omdat we eigen werknemers in dienst hebben kunnen we snel handelen en inspelen op nieuwe situaties. Dit stelt ons in staat om zowel lange termijn werkzaamheden uit te voeren in combinatie met andere vormen van onderhoud, renovatie of schadeherstel. Nieuwe ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de planning. Daarom is het van belang dat we bij Planmatig onderhoud opties open houden. Een duidelijke aanpak is niet hetzelfde als een rigide planning zonder ruimte voor aanpassing.

3. Oplevering op tijd

In vastgoed is er altijd werk aan de winkel. Het lijkt op een Tetris spel waarbij losse blokjes precies in elkaar moeten passen om te winnen. In plaats van alleen te plannen per onderdeel houden we binnen Planmatig onderhoud rekening met het totale plaatje. Dit doen we door een combinatie van macro en micro planning toe te passen waarbij we werkzaamheden omkaderen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we ieder deelproject op tijd leveren waardoor de macro planning overeind blijft. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen spelen we daar dynamisch op in binnen de micro planning.

Waarom kiezen voor VTSM bij Planmatig onderhoud?

Een meerjarenonderhoudsplanning is voor een deel toekomst voorspellen. Iedereen weet dat in de glazen bol kijken geen zekerheid oplevert. Gelukkig is er binnen de vastgoedsector veel informatie beschikbaar om de natuurlijke slijtage van materialen en elementen te bepalen. Er wordt van woningcorporaties, VvE’s, vastgoedmakelaars en andere stakeholders verwacht dat ze voor minimaal tien jaar een overzicht maken van werkzaamheden aan hun vastgoedbezit. Er zijn hierbij een groot aantal onbekende factoren om rekening mee te houden. VTSM helpt bij Planmatig onderhoud niet alleen bij de uitvoer van werkzaamheden, maar kan ook in de planningsfase een rol vervullen.

Omdat we binnen onze organisatie werken met vaste contactpersonen houden we de drempel voor onze opdrachtgevers laag. Als u intern werkt aan de MOP en met een vraag zit, schroom er dan niet voor om contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur van VTSM. Wij hebben uitgebreide kennis in huis om een sluitende planning te verzorgen. Zo lijkt het haast alsof onze werknemers bij u dienst zijn, we zien onszelf dan ook als een verlengstuk van uw dienstverlening.

Bij Planmatig onderhoud gaat het om een visie over 10+ jaren, dit vereist stabiliteit en vertrouwen. Zo wilt u er zeker van zijn dat werkzaamheden ook daadwerkelijk op het gewenste moment uitgevoerd worden. Als er één schakel in de keten breekt dan zal dit gevolgen hebben voor alle schakels die hierop zullen volgen. In plaats van een aannemer voor ieder project binnen de MOP kunt u ook afspraken maken met VTSM voor langere looptijden. Zo kunt u het plan daadwerkelijk ten uitvoer brengen en is het niet nodig om de planning steeds aan te passen.

Offerte opvragen voor Planmatig onderhoud

Enerzijds is het eenvoudig om een offerte uit te brengen voor Planmatig onderhoud omdat we op basis van de MOP aan ieder project een prijs kunnen verbinden. Hierbij gaat we uit van de situatie waarin er reeds een plan bestaat. We kunnen met u de meerjarenonderhoudsplanning stap voor stap doornemen, het is ook mogelijk om ons al in een eerdere fase te betrekken bij het opstellen van deze planning. Zo kunnen we bijvoorbeeld aangeven welke werkzaamheden langer uitgesteld kunnen worden en waar de voornaamste besparingen mogelijk zijn.

Veelgestelde vragen over Planmatig onderhoud

Is het mogelijk om voor tien jaar of langer te plannen?
Een MOP heeft een looptijd van tien jaar of langer. Dit betekent uiteraard niet dat planners eenmaal per tien jaar om tafel gaan zitten om een nieuw onderhoudsplanning op te stellen. Dit is een doorlopend proces waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen, technologieën en veranderende wetgeving. Als de standaard MOP op de juiste wijze is opgesteld is er minder tijd nodig om revisies door te voeren.
Staat Planmatig onderhoud altijd vast?
Een onderhoudsplan moet gezien worden als de meest voor de hand liggende route om over een bepaald aantal jaren tot het gewenste resultaat te komen. Als er zich zaken voordoen die van invloed kunnen zijn op het eindresultaat dan zullen we in overleg met de opdrachtgever de planning dynamisch aanpassen. We beschikken over de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Is gepland onderhoud goedkoper dan andere methoden?
Over het algemeen kunnen we stellen dat Planmatig onderhoud inderdaad minder kosten met zich meebrengt dan andere vormen van onderhoud. Dit komt voornamelijk omdat er sprake zal zijn van preventief onderhoud. Als de raamkozijnen bijvoorbeeld op tijd worden gelakt dan ligt de kans op houtrot lager. Achterstallig onderhoud kan een flinke impact hebben op de exploitatie jaren van een object.
Hoe komt een planning tot stand?
Dit wordt voor een groot deel bepaald door u, de opdrachtgever. Zo is het mogelijk dat we een volledige MOP ontvangen met een offerte aanvraag. Het is ook mogelijk dat cliënten ons in een eerder stadium vragen om advies. U bepaalt dus zelf op welke wijze de planning tot stand komt. Mocht u liever zoveel mogelijk werkzaamheden uitbesteden is het goed om te weten dat VTSM Turn Key renovatie kan leveren waarbij we zowel de planning als uitvoering tot in detail voor u verzorgen.
Bespreek samen met uw persoonlijke adviseur van VTSM de mogelijkheden, maak direct een afspraak voor een vrijblijvend consult.