Algemene voorwaarden

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

Algemene voorwaarden VTSM B.V. (2021)

Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Definitie en toepasselijkheid

  • 1. Definities • Onder ‘Wij’ en ‘Ons’ worden verstaan: VTSM B.V., KvK nummer: 83197249, gevestigd te ‘s Gravenzande.
  • Onder ‘U’ wordt verstaan: de opdrachtgever, huurder, koper of diegene die anderszins optreedt bij een overeenkomst met ons.
  •  
  • 2. Dit zijn de algemene voorwaarden van VTSM B.V. In deze voorwaarden staan de afspraken die u en wij hebben gemaakt en waar u en wij aan moeten voldoen als u van onze diensten gebruik maakt. Deze voorwaarden zijn van toepassing: • als u en wij een overeenkomst hebben;
  • • bij opgestelde aanbiedingen;
  • • bij offertes en prijsopgaves;
  • • wanneer wij werkzaamheden verrichten;
  • • bij leveringen en andere (rechts)handelingen.
  •  

De algemene voorwaarden gelden ook wanneer wij een andere overeenkomst sluiten.

3. Wij mogen andere afspraken met u maken dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Deze afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd en u daarmee heeft ingestemd.

4. Deze andere afspraken gelden alleen voor de op dat moment met u afgesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden weer alle afspraken van de algemene voorwaarden.

5. Verwijst u naar andere algemene voorwaarden in uw aanbod of in uw correspondentie? Dan gelden deze niet. Dit geldt ook wanneer in andere algemene voorwaarden een beding staat opgenomen dat aangeeft dat dit niet het geval is.

6. Wanneer één van de afspraken in deze algemene voorwaarden niet geldig is (nietig is), treedt een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past automatisch voor in de plaats. Dit geldt ook voor andere afspraken waar wij geen beroep op kunnen doen.

7. Niet alleen wij, maar ook alle derden die bij de uitvoering van uw opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, onder de voorwaarde dat wij deze derde, desnoods achteraf, schriftelijk machtigen, zonder dat deze machtiging op enigerlei wijze verplichtingen jegens ons zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en termijnen

1. U en wij zijn niets verplicht wanneer wij u iets aanbieden, bijvoorbeeld bij offertes en prijsopgaves. Dit is anders wanneer dit duidelijk is aangegeven.

2. Aanbiedingen zijn tot veertien (14) dagen na verzending geldig. U heeft dus drie maanden de tijd om te reageren. Dit kan langer zijn maar dan moet dit schriftelijk afspraken over zijn gemaakt. De offerte is enkel geldig als de situatie ten tijde van het opnemen van de offerte ongewijzigd is en dus ook de werkzaamheden. Indien nodig kunnen wij de kosten herzien in verband met eventuele prijswijzigingen van materialen (zie art. 4 lid 6 en art. 20 lid 5).

3. De door ons via websites, e-mail, catalogi, folders, tekeningen, social media of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

4. Alle aanbiedingen die door ons worden gedaan zijn alleen voor u bestemd. Wij zijn verder niet verplicht met u een overeenkomst te sluiten.

5. Staat er in een offerte of prijsopgave een schrijffout of een kennelijke vergissing? En u had dit zelf kunnen begrijpen? Dan is de offerte of de prijsopgave niet meer geldig. Geef dit aan ons door zodat wij u een aangepaste offerte of prijsopgave kunnen toesturen.

6. Het is helaas niet mogelijk met een deel van de offerte/prijsopgave akkoord te gaan. Wij zijn dus niet verplicht om bij een samengestelde offerte/prijsopgave een gedeelte van de opdracht uit te voeren voor het daarbij vermelde deel van de kosten.

7. Termijnen waarbinnen wij werkzaamheden verrichten of een product moeten leveren, zijn op geen enkel moment uiterste termijnen. Leveren wij niet op tijd? Dan heeft u geen recht op een schadevergoeding. Dit geldt alleen als dit schriftelijk is overeengekomen.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

8. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg met u. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transactie kan op de voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Artikel 3 Hoe ziet de overeenkomst eruit?

1. Een overeenkomst ontstaat wanneer: a. wij een vrijblijvend aanbod doen;

b. dit aanbod u heeft bereikt;

c. u het eens bent met dit aanbod en hiermee akkoord gaat en;

d. dit akkoord ons heeft bereikt.

2. Bent u nog niet akkoord met ons aanbod? Dan mogen wij ons aanbod nog intrekken. Er ontstaat dan geen overeenkomst.

3. Wij zijn niet verplicht een overeenkomst met u aan te gaan wanneer wij alleen een prijsopgave (wel of niet offerte genoemd), begroting, voorcalculatie of een soortgelijke mededeling aan u sturen.

4. Besluit u om bij de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen aan te brengen? Dan komt er pas een overeenkomst tot stand wanneer wij schriftelijk aan u hebben aangegeven dat wij hiermee akkoord gaan. Deze instemming heeft in geen enkel geval betrekking op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door u worden gehanteerd.

5. U wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op de met ons gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien u niet binnen 8 dagen nadat u van de wijziging of aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging of aanvulling heeft geprotesteerd. U wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging of aanvulling op het moment dat wij met de werkzaamheden waarop de wijziging of aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

6. (Rechts)handelingen van u met onze onderschikten (bijvoorbeeld personeel), binden ons niet. Dit is anders wanneer wij, de directie, hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk instemt.

7. Wij mogen altijd de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan door een andere partij laten uitvoeren.

Artikel 4 Wat spreken wij af over de prijzen/tarieven

1. Wij maken samen vooraf afspraken over de prijzen en/of tarieven voor alle werkzaamheden, leveringen en andere (rechts)handelingen.

2. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de prijzen die gelden op het moment van het aanbod.

3. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.

4. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.

5. Wij mogen verzendkosten bij u in rekening brengen.

  1. 6. Wij mogen de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
  2. b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
  3. c. invoering van nieuwe of een wijziging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
  4. d. omstandigheden die hiermee zijn te vergelijken.
  5.  
  6. 7. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten worden gemaakt en/of er extra risico’s zijn, kunnen wij een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen. Deze toeslag is afhankelijk van de kosten die wij maken en de risico’s die wij nemen.
  7. 8. Het aantal uren dat door ons wordt aangegeven is een schatting en zijn niet bindend. Dit is anders wanneer wij dit nadrukkelijk hebben aangegeven.
  8. 9. Prijzen die eerder zijn gebruikt binden ons niet voor de toekomst. Bij een latere overeenkomst in de toekomst moeten dus weer nieuwe afspraken worden gemaakt over de prijzen.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

Artikel 5 Mogen wij afwijken van uw instructies?

1. Kleine afwijkingen van afspraken gemaakt door u en wij over technische gegevens, maten, capaciteiten enzovoorts zijn toegestaan.

  1. 2. Kleine afwijkingen zijn: a. afwijkingen van 10% of minder in het totale werk;
  2. b. afwijkingen die in redelijkheid geen of weinig invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

Artikel 6 Wij kunnen vragen om zekerheid

1. Verwachten wij dat u zich niet zult houden aan uw verplichtingen? Denken wij bijvoorbeeld dat u de factuur niet kunt betalen? Dan mogen wij van u eisen dat u ons daarover direct zekerheid geeft. U moet daarnaast uw verplichtingen gewoon blijven nakomen. Kunt u dit niet, dan mogen wij onze werkzaamheden (tijdelijk) staken totdat u deze zekerheid wel biedt en uw verplichtingen nakomt. Wij zijn hiervoor niet schadeplichtig.

2. Kunt u ons deze zekerheid niet geven? Dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen en wordt deze als ontbonden beschouwd. Wij kunnen daarnaast nog wel een schadevergoeding van u vorderen.

Artikel 7 Hoe vindt de betaling plaats?

1. Wij vragen u vriendelijk de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen op de bankrekening die op de factuur staat aangegeven. U mag geen bedragen verrekenen. Daarnaast mag u de betaling niet opschorten. Het bedrag dat u moet betalen is voor ons direct opeisbaar wanneer wij een overeenkomst sluiten. Dit geldt ook wanneer er nog geen factuur is.

2. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.

3. U kunt alleen betalen op een G-rekening indien wij dit nadrukkelijk hebben afgesproken.

4. Betaalt u niet binnen 14 dagen? Dan bent u direct in verzuim. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. Dit betekent dat wij een contractuele rente mogen rekenen van 12% per jaar totdat u het volledige bedrag van de factuur heeft betaald. Dit bedrag moet u dus extra betalen bovenop het bedrag dat nog niet door u is betaald binnen 14 dagen. De 12% rente wordt berekend over het deel dat u nog niet heeft betaald. Ook deze rente is direct opeisbaar. Wij hoeven u niet in gebreke te stellen. Wij mogen dan ook (buiten)gerechtelijke kosten op u verhalen.

5. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente.

6. Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur te zijn vermeld. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt betaald.

7. Een door u betaald bedrag wordt eerst van de incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Heeft u meerdere facturen niet betaald? Dan wordt de betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens op de één na oudste factuur enzovoort.

8. Moeten wij u in rechte betrekken om betaling of nakoming af te dwingen? Dan bent u verplicht om alle proceskosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden te betalen als wij geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld.

Artikel 8 Wat als wij onze afspraken niet nakomen?

1. Zijn wij klaar met onze werkzaamheden of hebben wij een zaak geleverd? Dan verzoeken wij u met enige spoed te controleren of wij de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Klopt er iets niet? Laat ons dit zo snel mogelijk schriftelijk weten. Doe dit zo concreet en gedetailleerd mogelijk. U dient dit in ieder geval te doen binnen acht (8) kalenderdagen na op- of aflevering. Doet u dit niet? Dan wordt ervan uitgegaan dat wij onze afspraken goed zijn nagekomen. Wij hoeven niks meer te herstellen en u kunt geen schadevergoeding vorderen.

2. Ook als u ons schriftelijk op de hoogte stelt van zaken die niet kloppen, moet u evengoed aan uw betalingsverplichtingen blijven voldoen. U kunt deze niet opschorten tot het moment dat u wel tevreden bent.

3. Wij mogen na een ingebrekestelling en ook tijdens verzuim een nieuwe deugdelijke prestatie leveren om het gebrek te herstellen. Wij zijn dan alsnog onze afspraken nagekomen en de overeenkomst is volledig deugdelijk. Dit mogen wij niet doen wanneer het gebrek onherstelbaar is.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

4. Onze prestatie wordt als deugdelijk gezien zodra u: a. het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt;

b. deze aan iemand anders heeft geleverd, of door iemand anders respectievelijk in gebruik heeft laten nemen, heeft laten bewerken of verwerken of aan iemand heeft laten leveren.

Dit geldt niet wanneer u daarvoor de handelingen van lid 1 van dit artikel heeft uitgevoerd.

5. Start u een onderzoek zoals bedoeld in artikel 1 niet of te laat? Dan wordt onze prestatie als deugdelijk gezien. U heeft dan geen recht op herstel of schadevergoeding.

6. Bent u het niet eens met de factuur? Laat ons dit binnen vijf (5) kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk weten. Doet u dit niet? Dan geldt de factuur als correct.

7. Zijn de termijnen in lid 1 en lid 6 gezien de omstandigheden onredelijk kort? Dan kan de termijn in onderling overleg worden verlengd totdat wij van u in redelijkheid en billijkheid mogen verwachten dat het onderzoek zal worden uitgevoerd en u ons daarvan op de hoogte kunt stellen.

8. Heeft u op ons een vordering op basis van reclames? Dan vervalt deze automatisch na één (1) jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat u bekend bent geworden met de schade én met de aansprakelijke persoon of u daarmee bekend had kunnen zijn.

9. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door ons worden geweigerd. Uw retourzending geschiedt voor uw rekening en risico.

Artikel 9 Wat geldt bij overmacht?

1. Is er sprake van overmacht en kunnen wij daardoor onze verplichting niet nakomen? Dan wordt onze verplichting opgeschort zolang de overmachtssituatie duurt. Dit kan maximaal twee (2) maanden duren. Na deze twee (2) maanden mogen zowel u als wij de overeenkomst geheel of voor een gedeelte schriftelijk ongedaan maken (ontbinden).

2. Wij hoeven in zo een situatie, waarbij wij niet, niet behoorlijk of niet tijdig onze afspraken kunnen nakomen, geen schadevergoeding te betalen.

3. Met overmacht bedoelen wij elke omstandigheid die buiten onze macht ligt en van zodanige aard is, dat niet meer van ons kan worden verlangd dat wij onze afspraken nakomen.

Artikel 10 Wat geldt bij het beëindigen (ontbinden) van de overeenkomst?

1. Zonder tussenkomst van een rechter en zonder u in gebreke te stellen mogen wij, naast andere rechten die wij hebben, het werk opschorten en/of niet afmaken wanneer u: a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan u is verleend;

b. in staat van faillissement bent verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend;

c. een verplichting niet (volledig) nakomt of wij vermoeden dat u deze niet (volledig) zal nakomen.

2. Wij laten dit schriftelijk aan u weten en wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen. Ook geven wij u geen garantie.

3. Hebben wij nog vorderingen op u? Dan mogen wij deze meteen en geheel opeisen.

 

Artikel 11 Annulering

1. De reeds gesloten overeenkomst kunt u niet zonder goedkeuring van ons annuleren. Wij zijn altijd bevoegd uw verzoek tot annulering te weigeren. Wanneer wij instemmen met uw verzoek tot annulering zijn wij bevoegd om minimaal 30% van de aankoopsom/verkoopwaarde bij u in rekening te brengen, zulks geheel naar onze beoordeling.

Artikel 12 Mogen wij de algemene voorwaarden wijzigen?

Wij mogen deze algemene voorwaarden altijd veranderen. Ook wanneer u en wij een overeenkomst hebben gesloten en deze nog niet is nagekomen.

Artikel 13 Heeft u schade?

1. Zijn wij wettelijk verplicht uw schade te vergoeden? Dan hoeven wij nooit meer te betalen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

2. Keert onze aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet uit? Dan hoeven wij maximaal een schadevergoeding ter hoogte van de factuurwaarde van de overeenkomst aan u te betalen.

3. Is het factuurbedrag hoger dan €10.000,-? Dan hoeven wij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van maximaal €10.000,-.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

4. Is de schade aan ons toe te rekenen? Dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan in de uitvoering van door de wederpartij gegeven instructies, adviezen of opdrachten aan ondergeschikten van ons, die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij u aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van onze ondergeschikten.

5. U vrijwaart ons, en stelt ons zo nodig schadeloos, voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schuld of toedoen van derden, al dan niet ingeschakeld door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan u.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende, dan wel onroerende zaken die is ontstaan door het, in overeenstemming met de opdracht en/of de wettelijke voorschriften, slopen van (delen van) onroerende zaken.

8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbest tijdens (sloop)werkzaamheden.

9. Heeft u indirecte schade? Dan komt deze schade niet voor onze rekening. U kunt hierbij denken aan gevolgschade, misgelopen (gederfde) winst, vertragingsschade of alle andere vormen van schade die niet zijn genoemd in lid 3 van dit artikel.

10. Heeft u met opzet of door bewuste roekeloosheid de schade veroorzaakt? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de schade.

11. Is de schade ons toe te rekenen? Dan zijn wij alleen aansprakelijk wanneer: a. u ons direct (onverwijld), op de juiste manier (deugdelijk) en schriftelijk in gebreke stelt. U moet ons zo volledig en gedetailleerd mogelijk informeren over de tekortkomingen. Op deze manier kunnen wij adequaat reageren;

b. u ons een redelijke termijn geeft om de schade/tekortkoming te herstellen;

c. wij ook binnen de termijn die u ons geeft niet hebben hersteld.

12. U kunt alleen een schadevergoeding krijgen wanneer u ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de schade nadat deze is ontstaan. Vraagt u binnen een jaar na de dag dat u bekend was, of redelijkerwijs had kunnen zijn, met de schade én de aansprakelijke partij niet om een schadevergoeding? Dan vervalt uw recht op een schadevergoeding.

13. Zit er garantie op de door ons geleverde producten of diensten? Bijvoorbeeld van de leverancier van de producten of diensten. Dan proberen wij deze rechten op uw verzoek aan u over te dragen. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Wij geven los van de overdacht van garantie van onze leveranciers geen enkele garantie op de door ons geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven advies en/of gedane onderzoeken.

14. Alles wat in bovenstaande artikel staat over het afweren of beperken van de aansprakelijkheid (tegenover u) geldt ook voor onze leidinggevende, vennoten, bestuurders, werknemers of een andere partijen die wij bij deze overeenkomsten hebben betrokken.

15. Voor het geval meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst met ons zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de opdrachtgevers, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 14 Vrijwaring

1. U en wij hebben afgesproken dat u ons vrijwaart tegen en schadeloos stelt voor alle aanspraken van derden die enige wijze samenhangen met de uitvoering van deze overeenkomst. Door ons gemaakte kosten zijn hierbij inbegrepen.

2. Hebben wij bepaalde zaken, die van belang zijn voor uitvoering van de overeenkomst, onder ons? Dan bent u verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van andere partijen. Dus ook indien het aanspraken zijn op vergoeding van schade welke direct met die zaken in verband kunnen worden gebracht.

3. Boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen vanuit de overheid komen voor uw rekening.

4. Deze verplichting tot vrijwaring geldt ook ten aanzien van onze leidinggevenden, werknemers en andere door ons ingeschakelde partijen bij de overeenkomst.

Artikel 15 Adviezen en verstrekte informatie

1. U kunt geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die u van ons krijgt als deze geen betrekking hebben op de overeenkomst.

2. Als u aan ons gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mogen wij bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze is ontstaan wegens onjuiste of onvolledige gegevens, tekeningen en dergelijke.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

3. Artikel 14 is ook van toepassing met betrekking tot het gebruik van adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke die u aan ons heeft (laten) verstrekken.

 

Hoofdstuk II Levering, eigendomsvoorbehoud en retentierecht Artikel 16 Levering en risico

1. Wij leveren zaken aan u af op de locatie van ons bedrijf. Ook de materialen voor uw project worden standaard op de locatie van ons bedrijf geleverd. Het is uiteraard mogelijk hier andere afspraken over te maken. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2. U moet meewerken aan de levering.

3. Hebben wij de zaken op de overeengekomen plaats aan u geleverd? Dan komen de geleverde zaken vanaf dat moment voor uw rekening en risico.

4. Indien de plaats van aflevering of uitvoering van de werkzaamheden een andere locatie dan ons bedrijf betreft, dan dient u er voor zorg te dragen, dat de plaats van de te leveren goederen of de uit te voeren diensten goed bereikbaar en begaanbaar is en tevens bedrijfsklare werkomstandigheden kent, zoals bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, een parkeerbare plaats voor voertuigen van ons, een plek om te kunnen lunchen, als ook de aanwezigheid van elektriciteit en water en sanitaire voorzieningen zoals een toilet, waarvan wij kosteloos gebruik mogen maken. Wij dienen onze werkzaamheden tevens in een werkstroom uit te kunnen voeren, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Weigert u de zaken bij de levering in ontvangst te nemen? Dan bent u direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Daarnaast bent u aansprakelijk voor alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden.

6. Wanneer wij de aan u verkochte goederen hebben aangeboden en u heeft deze niet in ontvangst genomen/geaccepteerd, worden deze goederen drie weken ter beschikking voor u gesteld. Het opslaan van de goederen komt dan voor uw rekening en risico. Na voorgenoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van u gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang u niet (volledig) heeft betaald of zolang u andere verplichtingen uit een overeenkomst met ons niet nakomt, blijven wij eigenaar van alle geleverde zaken. Dit heeft ook betrekking op door u verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten.

2. Rust er op de door ons geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud? Dan bent u verplicht deze goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. U mag deze goederen ook niet bezwaren.

3. Komt u uw (betalings-)verplichtingen niet of niet op tijd na, of is er sprake van een situatie zoals uitgewerkt in artikel 10 lid 1? Dan mogen wij de goederen waar een eigendomsvoorbehoud op van toepassing is, terug nemen. Wij mogen deze goederen vasthouden, totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast blijven onze overige rechten bestaan.

4. Zijn de door ons geleverde zaken reeds gemonteerd of anders geplaatst op andere zaken? Dan zijn wij gerechtigd onze zaken te demonteren. Dit mogen wij alleen niet als daardoor onredelijk veel schade wordt toegebracht aan een of meer van die zaken. De kosten van demontage zijn voor uw rekening.

Artikel 18 Retentierecht

Wij mogen goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc. die van u zijn onder welke titel dan ook, welke wij onder ons hebben, onder ons houden totdat u volledig aan uw financiële en andere verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

Wij houden altijd de intellectuele eigendomsrechten voor alle zaken die wij aan u hebben geleverd. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen of ideeën door u staan wij niet toe, tenzij wij u hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verleend en aan alle door ons ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan. VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

Hoofdstuk III Werkzaamheden Artikel 20 Hoe verrichten wij onze werkzaamheden?

1. Wij mogen altijd een opdracht weigeren. Wij hoeven hiervoor geen reden te geven.

2. Wij zullen bij benadering vaststellen wanneer wij starten met onze werkzaamheden en binnen welke tijd de opdracht moet zijn uitgevoerd.

3. U bent verplicht om onderzoek te doen naar alle omstandigheden en risico’s die kunnen spelen tijdens onze werkzaamheden. Denk hierbij aan: a. aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen en huisaansluitingen;

b. geotechnische en hydrologische gegevens die van belang zijn;

c. informatie over verontreiniging van de bodem;

d. oude bouwstoffen;

e. andere aanwezige belemmeringen.

U moet ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en bovenstaande omstandigheden en risico’s voorzien van een duidelijke markering. Daarnaast moet u alle tekeningen en kaarten aan ons geven. U garandeert dat de informatie die wij ontvangen klopt, volledig en recent is.

4. Gaan wij graaf-, bagger- of bodemwerkzaamheden verrichten? Dan moet u, in ieder geval drie

werkdagen voordat wij hiermee starten, een KLIC-melding inzake kabels en leidingen bij het Kadaster doen. U bent verplicht de instructies van de KLIC-melding op te volgen u zorgt ervoor dat alle leidingbeheerders reageren. Er moeten ook proefgravingen worden gedaan door een persoon die hier verstand van heeft. In overleg met u kunnen wij schriftelijk overeenkomen wij de KLIC-melding voor u doen

5. Houdt u zich niet aan uw verplichtingen uit het vorige lid? Dan doen wij op uw kosten zelf het

onderzoek.

6. Kunt u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoen? Laat ons dit zo snel mogelijk schriftelijk weten. In ieder geval ten minste drie (3) dagen voordat wij beginnen met de werkzaamheden. Wij zullen dan zelf het benodigde onderzoek verrichten. Dit is wel op uw kosten.

7. U moet zorgen voor het afsluiten, respectievelijk het verbreken van alle in gebruik zijn de aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen buiten het werk/sloopgebied. Dit geldt ook voor eventuele andere door, over of onder het werk/sloopgebied lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels. U verstrekt aan ons hiervoor de benodigde verklaringen.

8. Geeft u ons niet de gevraagde informatie of kunt u niet aan de verplichtingen voldoen zoals hierboven omschreven? Dan vrijwaart u ons voor schade aan alle ondergrondse obstakels (in de ruimste zin van het woord) die hierdoor kan ontstaan.

9. Indien wij damwanden moeten plaatsen ligt het risico bij u voor de aangegeven volgorde van de werkzaamheden, de constructie en de werkwijzen zoals deze door of namens u is aangegeven. Dit geldt ook voor de bodemgesteldheid en de invloed van werkzaamheden daarop.

10. Wanneer beginnen wij met onze werkzaamheden? Wij starten met onze werkzaamheden wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en wij de noodzakelijke gegevens, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. hebben ontvangen. Wij moeten ook alle informatie over de KLIC-melding hebben ontvangen.

11. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid. U bent verplicht de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren. Uiteraard wel voor zover dit in alle redelijkheid mogelijk is.

12. U zorgt ervoor dat overlast en/of schade voor de omgeving maar ook schade aan belendingen en aan het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bijvoorbeeld door noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder schade verstaan wij ook gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen.

13. U moet ervoor zorgen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor ons werkmateriaal en onze werknemers.

14. U bent verplicht om de weg schoon te maken en deugdelijke waarschuwingen te plaatsen bij transporten waarbij bevuiling optreedt door de banden en lading van de voertuigen die betrokken zijn bij het transport. Het kan namelijk slipgevaarlijk worden.

15. Voldoet u niet aan de verplichtingen van dit artikel? Of geeft u ons gebrekkige en/of onjuiste informatie? Dan hoeven wij nog niet te starten met de werkzaamheden of mogen wij de voortzetting van de werkzaamheden opschorten. Zijn hierdoor kosten gemaakt? Dan komen deze voor uw rekening.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

16. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebrekkige en/of onjuiste informatie die wij van u ontvangen.

17. Ons bedrijf wordt altijd aangemerkt als opdrachtnemer, ook indien u de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling heeft dat een opdracht door een bepaald persoon binnen ons bedrijf zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de opdracht zijn wij bevoegd, voor uw rekening derden in te schakelen. Indien u ons als opdrachtnemer aanstelt en er voor kiest om nog één of meerdere opdrachtnemers aan te stellen waarmee wij samen de opdracht uit moeten voeren, kunt u ons niet hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van de opdracht. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Verandering aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden

1. Wat in dit artikel staat vermeld is van toepassing op het werk dat door ons wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.

2. In dit artikel wordt onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die niet aan ons kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

3. Wij mogen de overeengekomen prestatie wijzigen wanneer wij vinden dat dit voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.

4. Zorgt de wijziging van de prestatie voor meerwerk? Dan zijn dat kostenverhogende omstandigheden zoals omschreven in lid 2.

5. Is er sprake van kostenverhogende omstandigheden? Dan hebben wij recht op bijbetaling waarbij de regels uit onderstaande leden gelden.

6. Wij stellen u op de hoogte wanneer sprake is van kostenverhogende omstandigheden. U plant op korte termijn met ons een overleg. In dit overleg bespreken wij of u akkoord gaat met de kostenverhogende omstandigheden. Vindt een overleg niet plaats? Of wenst u niet met ons overleg te treden? Dan gaan wij ervan uit dat u instemt met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging.

7. Bent u het niet eens met de kostenverhoging? Dan kunt u alleen nog het werk beperken, vereenvoudigen of beëindigen. Wij zullen dan alsnog bekijken wat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid alsnog vergoed moet worden.

Hoofdstuk IV Transport Artikel 22 Transport en transportrisico

1. Wij kiezen het transportmiddel.

2. Het transport van de door u bestelde goederen geschiedt voor uw rekening.

3. Alle bij ons bestelde en of te vervoeren goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor uw risico. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, bent u aansprakelijk voor alle schade zoals tijdens het vervoer geleden, voor zover de eventuele schade niet gedekt wordt door onze transportverzekering.

4. De goederen worden uitsluitend parterre, aan de voordeur of bij een andere door onze te kiezen losplaats, afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor uw rekening. Indien u ten tijde van de aflevering niet aanwezig bent, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan hebben wij het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht voor u aan het door de vervoeder opgegeven adres, nadat u middels een schriftelijke mededeling in kennis bent gesteld.

5. Bij in ontvangstneming van de goederen dient u de staat van de goederen direct te controleren. Indien alsdan blijkt dat er schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient u alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoeder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens ons, verklaart u de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

6. Daar waar er sprake is van een vervoersopdracht, waarbij wij uitdrukkelijk hebben verklaard deze op ons te nemen, zal onze aansprakelijkheid nimmer verder reiken dan het bedrag dat onze transportverzekering uitkeert. Wij hoeven dus nooit meer aan u te betalen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

Hoofdstuk V Verhuur

Artikel 23 Verhuur van machines, werktuigen en containers

1. U en wij maken afspraken over wanneer de huurtermijn start en eindigt.

2. U bent over de gehele huurtermijn de huurprijs verschuldigd. De huurprijs wordt per uur, dag of week berekend. Daarnaast komen de kosten voor transport, brandstof, montage en demontage voor uw rekening. Dit geldt ook voor schade die daardoor is ontstaan.

3. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst kan alleen als wij daar nadrukkelijk akkoord mee gaan. Als u geen gebruik van het gehuurde wilt maken, dan bent u de overeengekomen huurvergoeding alsnog volledig verschuldigd.

4. Moet u het gehuurde monteren en/of demonteren? Dan wordt de tijd dat u daarmee bezig bent opgeteld bij de totale huurperiode.

5. U moet het gehuurde uiterlijk op het moment waarop de huurovereenkomst eindigt aan ons terug geven. U geeft het gehuurde aan ons terug door het gehuurde op het door ons opgegeven adres te bezorgen of gereed te hebben voor afvoer, afhankelijk van wat wij hebben afgesproken. Wilt u een verlenging van de huurtermijn en gaan wij hiermee akkoord? Dan geldt dit lid pas aan het eind van de verlenging.

6. Er wordt vanuit gegaan dat u de gehuurde machines of werktuigen in goede staat heeft ontvangen. Wij verwachten dan ook dat u deze weer in goede staat terugbrengt.

7. Werken de machines of werktuigen niet (goed)? Zijn deze niet goed geleverd of kunt u daarmee de werkzaamheden niet uitvoeren? Dan moet u ons dit direct of in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur laten weten.

8. Brengt u het gehuurde niet in goede staat terug? Dan komen de kosten voor herstelwerkzaamheden of schade voor uw rekening.

9. Wilt u de huurtermijn wijzigen of verlengen? Dan vragen wij u dit voor 15:00 uur op de één na laatste dag van de overeengekomen huurperiode aan ons door te geven.

10. Heeft u niet (op tijd ) verzocht om verlenging of wijziging van de huurtermijn en overschrijdt u deze toch? Dan ontstaat voor ons het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde. De huur gaat automatisch door onder dezelfde voorwaarden tot en met het tijdstip dat het gehuurde weer in ons bezit is. Het huurbedrag over de periode van overschrijding bedraagt onze huurvergoeding per dag, verhoogd met een bedrag van €100,- per dag tot en met de dag dat wij het gehuurde weer in bezit hebben. De verhoging van het huurtarief geldt los van onze verdere geleden schade en te maken kosten. Voor deze kosten bent u volledig aansprakelijk, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is.

11. U mag het gehuurde alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Daarnaast mag u geen wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen.

12. U bent verplicht het gehuurde overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te gebruiken.

13. U zorgt ervoor dat het gehuurde goed is beschermd tegen vervreemding of beschadiging. Doet u dit niet? Dan bent u schadeplichtig.

14. U mag het gehuurde niet doorverhuren of ter beschikking stellen aan derden. Dit mag wel wanneer wij u hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

15. U moet ervoor zorgen dat wij altijd toegang hebben tot het gehuurde in verband met dringende reparaties daarvan.

16. U moet zelf zorgen voor de nodige vergunningen en/of meldingen bij instanties die nodig zijn om het gehuurde en de werkzaamheden efficiënt, veilig en legaal te kunnen gebruiken/uitvoeren.

17. Wij mogen altijd de aan u verhuurde machines en werktuigen vervangen voor een gelijkwaardig object.

18. Wij of onze gemachtigde kunnen het soort en het aantal gemaakte verhuururen registeren op werkbonnen. Deze worden dagelijks of wekelijks opgemaakt en door ons voor akkoord ondertekend. Ondertekent u of uw gemachtigde de werkbonnen niet? Dan gaan wij ervan uit dat u zich verenigt met de inhoud van die werkbonnen.

19. Na de huurtermijn bent u verplicht het gehuurde gereinigd en volgetankt terug te brengen of in die staat gereed te hebben voor afvoer. Indien u hier niet aan voldoet bent u verplicht de kosten (minimaal €50,-) die wij moeten maken voor reinigen en/of tanken, te vergoeden.

20. Indien de verhuur van machines en/of werktuigen door ons geschiedt zonder ter beschikking gesteld deskundig persoon, zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het gebruik van het gehuurde.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

21. Bij de verhuur van containers verzorgen wij de plaatsing, eventuele verplaatsing en verwijdering van containers, waarbij de eigendom van alle materialen in de te verwijderen container(s) over gaat op ons.

22. Indien wij voor het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van een container op of over uw terrein of dat van derden dienen te begeven, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan aan dat terrein.

23. U moet indien nodig zorg dragen voor deugdelijke verlichting en/of afbakening van de te plaatsen of geplaatste container(s).

24. Het is niet toegestaan in de container(s) giftige, bijtende, stinkende, verhardende, zelfontbrandende, explosieve, radioactieve of anderszins milieu- of gezondheidsschade toebrengende materialen te laden.

Artikel 24 Schade, aansprakelijkheid en verzekering

1. Wat wordt verstaan onder schade? Er is sprake van schade bij beschadiging, verlies, storing of aanpassing van het gehuurde.

2. De schade die ontstaat aan het gehuurde tijdens de huurtermijn komt voor uw rekening.

3. Schade aan het gehuurde wordt door ons gerepareerd en de kosten daarvan komen voor uw rekening. Dit geldt niet indien de schade het gevolg is van normale slijtage of een gebrek aan het gehuurde dat wij bij het begin van de huurtermijn kenden of hadden kunnen kennen.

4. Ook schade die tijdens de huurtermijn aan een derde door of met het gehuurde is toegebracht, komt voor uw rekening. Is de schade het gevolg van normale slijtage of een gebrek aan het gehuurde dat wij bij het begin van de huurtermijn hadden kunnen weten? Dan is de vorige zin niet van toepassing.

5. U moet schade zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur aan ons melden. Doet u dit niet en hebben wij daardoor schade? Dan komt die schade voor het te laat melden voor uw rekening.

6. U moet zelf de KLIC-meldingen doen bij het kadaster, tenzij wij vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor kabel- en/of leidingschade die door u is veroorzaakt.

8. Indien bij de verhuur van enige zaak risico’s aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens aansprakelijkheid, moet u voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen het gehuurde verzekeren tegen bedrijfsaansprakelijkheid, brand, diefstal, verduistering, beschadiging, en verlies. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en leidingschade, milieuaantasting en overige ‘werkrisico’ te dekken en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, moet u zich hiervoor alsnog verzekeren.

9. Wij kunnen een afschrift van de polis(sen) voor de in lid 8 genoemde verzekeringen bij u opvragen. U dient deze dan te verstrekken. Verder moet u aan uw verplichtingen voldoen die verband houden met de genoemde verzekeringen in lid 8. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan tijdige betaling van de premies.

10. Wordt er beslag gelegd op het gehuurde, maakt een derde partij aanspraak op het gehuurde of komen op enig andere wijze onze eigendomsrechten in gevaar? U moet dit direct bij ons melden. Daarnaast moet u aanspraken van derden afwijzen. Dit geldt ook in geval u failliet wordt verklaard, wanneer u surseance van betaling aanvraagt of betaling om een andere reden wordt gestaakt. U bent in zo een situatie verplicht de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder direct te wijzen op deze overeenkomst.

11. In de situatie als bedoeld in lid 10 mogen wij het gehuurde met onmiddellijke ingang, zonder dat een andere rechtshandeling nodig is, terugnemen onverminderd onze overige rechten.

Hoofdstuk VI Terbeschikkingstelling personen Artikel 25 Terbeschikkingstelling, selectie en vervanging

1. De overeenkomst tot de terbeschikkingstelling van een persoon door ons aan u, betekent dat een werknemer of derde onder uw leiding, toezicht en verantwoordelijkheid werkzaamheden zal verrichten.

2. De duur, het uurtarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling en de noodzakelijke informatie over de persoon, worden vastgelegd in de overeenkomst.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

3. Wij mogen het uurtarief verhogen wanneer kostprijsbepalende factoren wijzigen. Hierbij kunt u denken aan inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, verzekeringspremies en dergelijke, evenals alle andere kosten die de prijs van onze geleverde zaken en diensten mede bepalen.

4. U geeft ons alle gedetailleerde informatie over de functie, de arbeidstijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de arbeidsplaats, de arbeidsomstandigheden, de gevaren binnen het bedrijf, de risico’s voor de persoon bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de risicobeperkende maatregelen die u heeft getroffen. Deze informatie moet u verstrekken voordat de persoon aan u ter beschikking wordt gesteld.

5. Indien wij een persoon aan u ter beschikking stellen , moet u rekening houden met de Algemene Voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst.

6. Wij mogen zelf bepalen welk persoon bij u komt werken. Wij mogen deze persoon altijd vervangen voor een andere persoon.

7. Wordt de werknemer niet vervangen? Of gaat onze werknemer niet meer voor u werken? Stopt hiermee rechtstreeks of indirect de opdracht? Dan zijn wij niet toerekenbaar tekortgeschoten tegenover u. Wij hoeven dan geen schade of kosten aan u te vergoeden.

8. Wilt u een persoon vervangen? Dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Wij zullen de persoon pas vervangen wanneer wij van mening zijn dat u goede reden daarvoor heeft. U moet aannemelijk maken dat de samenwerking met de persoon redelijkerwijs niet langer van u kan worden verwacht. Gaan wij de persoon vervangen? Dan geeft u ons een redelijk termijn om daarvoor te zorgen.

Artikel 26 Garantie veiligheid, vrijwaring en aansprakelijkheid

1. U dient ten aanzien van de terbeschikkinggestelde persoon minimaal dezelfde maatregelen te nemen met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden die u ook neemt ten aanzien van uw werknemers en andere personen die voor u werken. Bijvoorbeeld bij veiligheid, toezicht of leidinggeven, maar ook bij de uitvoering van het werk. Deze maatregelen dienen in ieder geval voorafgaand aan de terbeschikkingstelling te zijn genomen.

2. U moet zoveel voorkomen dat de door ons terbeschikkinggestelde personen schade lijden bij het verrichten van de werkzaamheden. Dit moet u doen door: a. de werkplek en de werktuigen goed in te richten;

b. de werkplek en de werktuigen goed te onderhouden;

c. noodzakelijke maatregelen te treffen;

d. noodzakelijke aanwijzingen te geven.

3. Op ons verzoek verstrekt u ons de Risico Inventarisatie en Evaluatie welke bij uw onderneming wordt gehanteerd. Heeft u de Risico Inventarisatie en Evaluatie gewijzigd of een nieuwe opgesteld? Dan dient u deze ook zo spoedig mogelijk aan ons te verstrekken.

4. U verklaart nadrukkelijk bekend te zijn met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW.

5. Lijdt de terbeschikkinggestelde persoon schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor u? Dan vergoedt u deze schade aan die persoon, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van die persoon. U vrijwaart ons van alle aanspraken ter zake.

6. Heeft een werknemer van een ingeschakelde andere partij door uitgevoerde werkzaamheden, onderzoeken en/of gegeven adviezen schade aan u of aan een andere partij veroorzaakt? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor deze schade. U vrijwaart ons van alle aanspraken ter zake.

7. U zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van wat in dit artikel is opgenomen.

Artikel 27 Verbod personen in dienst te nemen of ter beschikking te stellen aan derde

1. U mag een terbeschikkinggestelde persoon niet in dienst nemen gedurende de tijd dat hij bij u ter beschikking is gesteld. Dit geldt ook voor een periode van 6 maanden nadat de overeenkomst is afgelopen.

2. Doet u dit toch? Dan moet u aan ons een boete betalen van drie bruto maandsalarissen van de betreffende werknemer.

3. U mag de werknemer niet laten werken voor andere partijen zonder onze schriftelijke toestemming. Het gaat dan om dat u de werknemer aan een andere partij ter beschikking stelt om daar onder toezicht en leiding van deze partij te werken.

VTSM B.V., Marie Curiestraat 14, 2691 HC ‘s -Gravenzande. KvK-nummer: 83197249. www.vtsm.nl.

Hoofdstuk VIII Huur

Artikel 28 Huur

1. U en wij bepalen samen het tijdstip waarop de huurtermijn start en eindigt.

2. U moet ervoor zorgen dat het gehuurde op tijd aanwezig is op de locatie die u en wij hebben afgesproken.

3. Ondergeschikten van ons mogen altijd het ingehuurde materiaal besturen, tenzij dit schriftelijk anders is afgesproken.

4. U moet ervoor zorgen dat het verhuurde voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder de Arbo-verplichtingen. U moet dit op verzoek aan ons kunnen aantonen.

5. Is het gehuurde niet wat wij ervan mogen verwachten? Met andere woorden, is het bijvoorbeeld kennelijk ondeugdelijk en/of niet gebruiksklaar? Dan maken wij hiervan een melding bij u. U moet dan direct voor een vervanging van het verhuurde zorgen.

 

 

Artikel 30 Toepasselijk recht 

1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing. 

2. Bij vervoer over de weg zijn voorts van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), steeds de meest actuele versie daarvan, zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. 

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 31 Geschillen 

1. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

Wilt u meer weten over onze diensten en hoe wij te werk gaan? Ontvang meer informatie met één klik!
Direct persoonlijk advies nodig? Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Bel ons nu!
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan!